Każdemu podatnikowi przysługuje zwrot 90% kwoty wydanej na każdą kasę online (max. 700 zł./szt.) w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia ewidencjonowania. Warunkiem skorzystania z dofinansowania, jest opłacenie w całości zakupionego urządzenia (zwot nie jest możliwy w przypadku leasingu kasy). Zwrotu można dokonać w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie. Płatnicy VAT zwiększają podatek naliczony, jeśli jednak po uwzględnieniu ulgi powstanie nadpłata, wówczas można wystąpić do US o zwrot pozostałej kwoty na konto bankowe. Podatnicy nie płacacy podatku od towarów i usług, występują do US o zwrot na tych samych zasadach.

Trzeba jednak pamiętać, że Urząd zarząda zwrotu otrzymanej ulgi gdy działalność będzie prowadzona krócej niż 3 lata (nie uwzględnia się okresu zawieszenia działalności) oraz gdy nie będą wykonywane co dwa lata obowiązkowe przeglądy techniczne. US może również zarządac zwrotu ulgi, gdy kasa nie będzie się komunikować z CRK (Centralne Repozytorium Kas) wg ustalonego harmonogramu.